RODO

Główna 5 RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo

  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r roku o ochronie danych osobowych, Świdnicka Fabryka Lin i Drutu “Linosteel” Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy uprzejmie informuje, że przetwarzamy Państwa dane osobowe  w zakresie następujących danych:– imię i nazwisko adresy e-mail, numer telefonu, stanowisko piastowane  u pracodawcy, adresy IP, w przypadku przedsiębiorców: NIP, NIP-UE, REGON, adres siedziby, adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego.Powyższe dane zgromadzone zostały wyłącznie w związku z dotychczasowymi kontaktami handlowymi jak i w celu nawiązania i utrzymania dotychczasowej współpracy handlowej oraz dla zawierania i wykonywania umów i transakcji handlowych.
  2. W ramach naszej działalności gromadzimy Państwa dane osobowe w następujących celach:
   – zawierania a następnie realizacji łączącej nas umowy oraz w celu świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności dostaw zamówionych towarów, realizacji zamówionych transportów, realizacji usług magazynowania i naprawy oraz realizacji płatności i obsługi reklamacji,
   – realizacji obowiązków  “Linosteel” Sp. z o.o. przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych,
   – ochrony praw “Linosteel” Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
   – weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej, jak również w celu zabezpieczenia należnych “Linosteel” Sp. z o.o.  płatności, uzasadnionego interesu  “Linosteel” Sp. z o.o.  w rozumieniu przepisów RODO i ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu produktów i usług “Linosteel” Sp. z o.o. w formie marketingu bezpośredniego. W związku z powyższym, wykonując obowiązek wynikający z wyżej wskazanych przepisów, uprzejmie informujemy, że:
  3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świdnicka Fabryka Lin i Drutu “Linosteel” Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy. Pani/Pana dane osobowe są  przetwarzane przez:
   a. naszych upoważnionych pracowników i współpracowników, którzy muszą mieć dostęp do danych, dla realizacji celów dla jakich Pani /Pana dane zostały zgromadzone;
   b. podmioty przetwarzające w naszym imieniu Twoje dane osobowe i uczestniczące w wykonywaniu naszych czynności oraz odbiorcy Pani/Pana danych osobowych Pani/Pana danych osobowych:
   – producenta/właściciela firmowego oprogramowania wspierającego działania handlowe, świadczącego wsparcie techniczne administratorowi,
   – podmioty świadczące nam usługi doradztwa podatkowo-rachunkowego, doradztwa prawnego;
   -podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, transportową z którymi współpracujemy,
   c. organy administracji publicznej, jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego.
  4. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych, wszelkie kwestie, zapytania, uwagi dotyczące Pani/Pana danych osobowych można kierować na e-mail: BIURO@LINOSTEEL.PL
  5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  zawierania i wykonywania umów  oraz kontynuowania współpracy handlowej i realizacji transakcji handlowych,
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  wymagany przepisami prawa, w tym przez okres współpracy handlowej, a po jej zakończeniu,  do czasu przedawnienia roszczeń, lub przez okres wymagany w odrębnych przepisach, bądź umowie.
  7. Uprzejmie informujemy, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy w/w rozporządzenia WE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych;
  9. Pozyskane dane osobowe są warunkiem elementem  umożliwiającym nawiązanie i kontunuowanie współpracy handlowej, konsekwencją nie podania danych osobowych, bądź żądanie ich usunięcia już posiadanych danych będzie wiązało się z rezygnacją ze współpracy handlowej i koniecznością jej zaprzestania,
  10. Uprzejmie informujemy, iż w ramach współpracy handlowej w oparciu o zawierane umowy, Państwa dane mogą zostać przekazane  do państwa trzeciego, na mocy zgody Generalnego Inspektora Danych Osobowych, o której mowa w art. 48 w/w rozporządzenia  RODO, lub poprzez dołożenie  wszelkich starań, aby zagwarantować odpowiedni  poziomu ochrony Państwa danych w tym państwie w myśl  art. 46 art., 47 art. 49 tego rozporządzenia.
  11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  Nie zbieramy informacji, które pozwalałby nam uzyskać wgląd w Pani/Pana życie prywatne. Nie profilujemy preferencji i zainteresowań.

 

„Z poważaniem
Świdnicka Fabryka Lin i Drutu Linosteel Sp. z o.o..