Wiedza
Główna 5 Wiedza 5 Terminologia dotycząca lin stalowych

Terminologia dotycząca lin stalowych

Średnica nominalna – [d] mm

Średnica liny przyjęta w normie przedmiotowej dla danej konstrukcji liny, obliczona jako wartość średnia teoretyczna zaokrąglona do liczby całkowitej. Wartość ta jest wykorzystywana do specyfikacji i opisu lin podczas tworzenia zapytania ofertowego, wystawiania atestów oraz obliczeń wytrzymałościowych lin.

Średnica rzeczywista liny [mm]

Wielkość otrzymana w wyniku pomiaru liny za pomocą przyrządu pomiarowego do tego przeznaczonego (suwmiarki lub mikrometru). Pomiaru liny dokonuje się poprzez zmierzenie średnicy w dwóch prostopadłych do siebie płaszczyznach, po dwa pomiary dla każdej z nich. Tak uzyskane wyniki uśrednia się i uzyskany wynik jest średnicą rzeczywistą. W przypadkach wątpliwych dopuszcza się dokonanie pomiaru liny pod obciążeniem.

Tolerancja średnicy

Dopuszczalna odchyłka średnicy nominalnej liny lub inaczej; dopuszczalny przedział wymiarowy rzeczywistej średnicy liny mierzonej bez obciążenia.

Minimalna siła zrywająca [kN]

Wielkość odpowiadająca gwarantowanej sile zrywającej, wartość wymagana przez poszczególne normy przedmiotowe, które producent liny musi bezwzględnie spełnić. Rzeczywista siła zrywająca linę nie może być mniejsza od podanej w normie minimalnej siły zrywającej.

Klasa wytrzymałości liny [MPa]

Poziom wymaganej wytrzymałości, dla której wyznaczona jest wartość siły zrywającej liny, określany wartościami 1370, 1570, 1770, 1960, 2160 itp.Klasa wytrzymałości koresponduje z wytrzymałością drutów Rm na linę, która wyraża się stosunkiem siły zrywającej drut do jego przekroju poprzecznego. Klasa wytrzymałości liny nie musi dokładnie odpowiadać wytrzymałości drutów na linę.

Nominalna masa 1 m liny [kg]

Masa 1 m liny wyznaczona dla normy przedmiotowej w wyniku obliczeń teoretycznych.

Rzeczywista masa 1 m liny [kg]

Masa otrzymana w wyniku pomiaru.

Skok zwicia drutów w splocie (analogicznie splotek w linie)

Jest odległością, co jaką powtarza się ten sam drut (splotka) przy nawinięciu na drut centralny splotek.